+2712 803 7730 payday@payday.co.za

PAYE Legislative Update Symposium

Seminars and Workshops

PAYE Legislative Update Symposium

Johannesburg Seminar and Workshop

Johannesburg Seminar 01 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Johannesburg Workshop 02 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Polokwane Seminar and Workshop

Polokwane Seminar 06 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Polokwane Workshop 07 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Pretoria Seminar and Workshop

Pretoria Seminar 08 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Pretoria Workshop 09 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Durban Seminar and Workshop

Durban Seminar 13 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Durban Workshop 14 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Umhlanga Seminar and Workshop

Umhlanga Seminar 15 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Umhlanga Workshop 16 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Bloemfontein Seminar and Workshop

Bloemfontein Seminar 27 March 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Bloemfontein Workshop 28 March 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Cape Town Seminar and Workshop

Cape Town Seminar 04 April 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Cape Town Workshop 05 April 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

East London Seminar and Workshop

East London Seminar 10 April 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

East London Workshop 11 April 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Pretoria Seminar and Workshop 2

Pretoria Seminar 12 April 2018

Seminar Cost: R2 749.00 (incl VAT)

Pretoria Workshop 13 April 2018

Workshop Cost: R2 749.00 (incl VAT)